Betalingsvoorwaarden

Betalingsinformatie Hotel Cosmopolite:

  • Cosmopolite bv
  • Albert I laan 141 - 8620 Nieuwpoort
  • BTW: BE  0839 789 574
  • Bank: BE56 0018 4163 1488

Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn  van een door Hotel Cosmopolite opgestelde factuur bedraagt 8 kalenderdagen, contant en zonder korting, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Bij gebrek aan gehele of gedeeltelijke betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele rente op het saldo verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van een maand, vanaf de vervaldag.  De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits aangetekende ingebrekestelling daartoe.

Bij niet betaling op de vervaldag en na aangetekende inge­brekestelling wordt elk verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR ten titel van conventioneel schade­be­ding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechte­lijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangeteken­de inge­brekestelling van rechtswege dezelfde conventio­nele rente op van 1 % per maand of gedeelte van een maand. Inningskosten zijn hier niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.