Algemene voorwaarden Sylvester arrangement 2023-2024

Artikel 1
Elke reservatie betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Artikel 2
Betwistingen op de factuur moeten binnen de zeven werkdagen aan BV COSMOPOLITE kenbaar gemaakt worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
De factuur moet betaald worden voor 8 december 2023 door middel van overschrijving op de rekening van BV COSMOPOLITE. Indien er op deze datum nog geen betaling geschied is voor de factuur, behoudt BV COSMOPOLITE het recht om de reservering te annuleren zonder enige vooropzeg noch schadevergoeding. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 3%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag (met een vastgesteld minimum van € 125) als schadebeding.
Artikel 3
Er kan kosteloos geannuleerd worden tot 15 december 2023. Na deze datum is annulering enkel gratis wegens overmacht en mits het voorleggen van bewijs hiervan. Indien dit niet het geval is, is er in geen geval een terugbetaling.
Artikel 4 Overmachtsclausule
Ingeval van “vreemde oorzaak” (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering van de verbintenis leidt, alsook wanneer zij de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van BV COSMOPOLITE aanzienlijk verzwaart, waarbij in deze overeenkomst uitdrukkelijk wordt bepaald dat de gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarde van de onvoorzien baarheid inzake overmacht niet vervuld dient te zijn, is BV COSMOPOLITE van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. BV COSMOPOLITE kan dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn.
Met betrekking tot reeds betaalde voorschotten, komen partijen in geval van annulering overeen dat betaalde voorschotten ofwel worden terugbetaald ofwel in onderling overleg wordt een waardebon voor dat bedrag ter beschikking gesteld.
Worden conventioneel, onder meer en niet limitatief, als “vreemde oorzaak” beschouwd: brand, natuur- en/of andere rampen, terroristische activiteiten of aanslagen, pandemie, epidemie, quarantainemaatregelen of de gevolgen ervan, alsook enigerlei overheidsmaatregel tot beheersing, beteugeling, bestrijding of remediëring van al deze voorgaande of de gevolgen ervan en/of van enige andere in deze overeenkomst niet-voorziene omstandigheid of de gevolgen ervan, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij BV COSMOPOLITE als bij haar leveranciers.
Artikel 5
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd, van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

NL